Aj v Zamagurí môžeme využiť dotáciu na zateplenie

Štátna dotácia na zateplenie.

Pre tých ktorý plánujú rekonštrukciu rodinného domu, vláda prostredníctvom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“) ponúka dotáciu  na preplatenie 30% nákladov na zateplenie obvodového plášťa vrátene strechy a výmeny okien, za predpokladu že žiadateľ splní podmienky  a požiada o preplatenie. Horná hranica výšky dotácie  môže dosiahnuť 6 000 eur,  plus možnosťou získať ďalší 500 eur  za projektovú dokumentáciu a energetický certifikát.

Nárok na príspevok má vlastník rodinného domu na území SR, ktorý je výlučne využívaný aspoň 10 rokov na bývanie. Pri posudzovaní žiadosti sa táto skutočnosť bude overovať z verejne dostupných registrov ako napr.: kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o pridelení súpisného čísla, či iných metodických materiálov. Ďalšou podmienkou pre splnenie je nepresiahnutie celkovej podlahovej plochy pri jednopodlažnom dome 150 a pri dvojpodlažnom dome 250 m2.Výpočet celkovej podlahovej plochy je zadefinovaný vyhláškou č. 364/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov. Avšak  každá stavba rodinného domu je špecifická a pre výpočet je potrebné sa obrátiť na projektanta.  Z dôvodu garancie dodržania technologických postupov a použitia certifikovaných systémov musí realizáciu zabezpečiť zhotoviteľ, ktorý má licenciu na zhotovovanie tepelno-izolačných kontaktných systémov (ETICS) .

Žiadateľ môže požiadať o príspevok  po ukončení zateplenia rodinného domu ale aj pred jeho realizáciou, pričom mu ministerstvo rezervuje výšku príspevku v rozpočte, čo predstavuje výhodnejšie riešenie. V takom prípade určí ministerstvo štandardnú lehotu na realizáciu zateplenia najviac 12 mesiacov a doloženie potrebných dokladov na výpočet konečnej výšky príspevku. Ak sa lehota nedodrží, žiadateľ stratí nárok na príspevok podľa pôvodnej žiadosti. Ak sa žiadosť podá po ukončení zateplenia rodinného domu, príspevok bude poskytnutý do 90 dní. Pre podanie žiadosti o poskytnutie príspevku je potrebné doložiť  projektovú dokumentáciu zateplenia vrátane projektového energetického hodnotenia, doklady preukazujúce vlastníctvo, doklady zateplenia rodinného domu preukazujú kvalitu realizácie zateplenia. Po ukončení zateplenia domu je potrebné doložiť energetický certifikát, doklady o úhrade zateplenia a fotodokumentáciu zateplenia rodinného domu.

Žiadosť sa podáva prostredníctvom elektronického formulára, z ktorého sa automaticky vygeneruje papierová podoba, ktorú žiadateľ v stanovenej lehote odošle spolu s potrebnými prílohami na ministerstvo.

Pre úspešné získanie dotácie je optimálne  sa obrátiť na odborníka, ktorý  Vám poradí pri podávaní žiadosti, vypracuje projektovú dokumentáciu s prílohami a energetickým certifikátom  a dohliadne sa správny proces realizácie. Ďalšie informácie ohľadom dotácii získate na stránke www.enval.sk

Ing. arch. Tomáš Krempaský

ARCHITEKT / CEO

www.enval.sk